ALGEMENE VOORWAARDEN BOB MOLLING-HANDYBOB

Wij zijn een algemeen klusbedrijf. Wij voeren de klussen uit op uw aanwijzingen. Wij zijn geen vakmannen maar een algemeen klusbedrijf die heel veel klussen kunnen aanpakken.

Minimumtarief per klus: 2 uur. Bij langdurige klussen factureren wij altijd per week. Materialen worden vooraf gefactureerd en moeten gelijk worden voldaan.

Definities.

Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Bob Molling/Handybob

2. Totstandkoming overeenkomst.
De opdracht is bevestigd wanneer de klant per e-mail d.w per WhatsApp-bericht akkoord gaat met de offerte, prijsopgave of akkoord gaat met het uurtarief van Bob Molling/Handybob. 

3. Prijzen.

 Het tarief is €39,- per uur , excl. BTW tenzij anders overeengekomen. De minimale afname voor een klus is twee uur.
 Daarna kan per kwartier afgerekend worden.

 Het halen van materialen vallen ook onder werktijd en wordt doorberekend in de factuur.

 Indien u ervoor kiest om materieel (steigers/ladders e.d.) mee te laten nemen dan worden de kosten hiervan aan u doorgerekend.

 Wanneer vooraf een indicatie van tijd of kosten zijn afgegeven gelden deze niet als bindende offerte. De uiteindelijke factuur zal worden opgemaakt op basis van nacalculatie/regiebasis.

 Uitzondering hierop is wanneer er op voorhand een duidelijke offerte is afgegeven door opdrachtnemer aan opdrachtgever.

 Wij rekenen geen voorrijkosten en nemen 30 minuten doorberekende lunchpauze per werkdag.

4. Betaaltermijn
Betaling van de werkzaamheden gaat per omgaande na ontvangst van de factuur. Bij langdurige klussen factureren wij per 2/3 dagen.

Materialen dienen veelal vooraf te worden voldaan.

5. Einde overeenkomst.
De overeenkomst is beëindigd als de oplevering heeft plaatsgevonden en nadat betaling heeft plaatsgevonden.

6.Verhindering.
a. Indien de opdrachtgever verhinderd is, en/of wetende dat de opdracht niet ten uitvoer kan worden gebracht, wordt één uurloon in rekening gebracht, indien dit niet minimaal 48 uur van tevoren meegedeeld is via e-mail.

b. Indien Bob Molling/Handybob verhinderd is, wordt getracht de opdracht (afspraak) in overleg met de opdrachtgever alsnog na te komen op een ander moment.

7. Ontbinding overeenkomst.
De overeenkomst mag ontbonden worden indien:

a. de opdracht anders behelst dan overeengekomen op basis van informatie van de opdrachtgever,
b. er onvoorziene en niet direct (redelijkerwijs) overkomelijke (gevaarlijke) situaties zijn door ondeugdelijke informatie van de opdrachtgever.

VERDER:

De opdrachtgever dient de Bob Molling/Handybob van tevoren, liefst schriftelijk van alle belangrijke informatie te voorzien m.b.t. bijzonderheden van de te gebruiken materialen, afmetingen, kleuren, etc.

Mocht de opdrachtgever speciale eisen m.b.t materialen, kleuren etc. hebben dan dient hij deze vooraf aan ons mee te delen.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bob Molling/Handybob aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de klusser worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verstrekt, heeft Bob Molling/Handybob  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Mochten er niet voldoende materialen aanwezig zijn dan kan de Bob Molling/Handybob deze op verzoek van de opdrachtgever bij de bouwmarkt halen. Dit kan soms langer duren dan verwacht, i.v.m reistijd, drukte in de bouwmarkt, het uitzoeken van de juiste materialen etc.

Wanneer de opdrachtgever dit niet wil dan dient hij/zij alle belangrijke materialen van tevoren te verzorgen, dit geld uiteraard niet voor de standaard klusmiddelen als bevestigingsmiddelen, spijkers, schroeven etc.

Mocht er voor de klus zwaar materieel nodig zijn zoals speciale boorapparatuur dan kunnen wij deze op verzoek huren bij Boels. Ophalen en retourneren gebeurt onder werktijd, de kosten worden doorberekend.

De opdrachtgever dient te zorgen voor een opgeruimde, schone werkplek en meubels vloeren etc. adequaat af te dekken/beschermen zodat de klusser zich op de klus kan concentreren.

Bij werkzaamheden boven de 2,50 m dient er een steiger aanwezig te zijn, een ladder geldt volgens de Arbowet niet als werkplek.

Bob Molling/Handybob heeft recht op een doorbetaalde lunchpauze van 30 minuten en één koffiepauze. Werkbesprekingen tellen niet als (lunch)pauze.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden die buiten het begrip "klussen" vallen zoals het plaatsen/werk aan witgoed, tv's (incl. het ophangen daarvan), stereoapparatuur etc.

Mocht de opdrachtgever ons vragen installatie, loodgieters of elektra werkzaamheden etc die buiten het begrip algemene kluswerkzaamheden uit te voeren dan is op dit verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Electra werkzaamheden voeren wij uit tót de stoppenkast en beperken zich tot het monteren van lampen, schakelaars en dimmers. Werkzaamheden aan krachtstroom vallen buiten onze competentie. Wanneer wij werkzaamheden aan krachtstroom verrichten dan is dit op speciaal verzoek van de klant, voor eventuele schade zijn wij niet verantwoordelijk.

Wij zijn geen loodgieters dus zijn niet verantwoordelijk voor loodgieterswerkzaamheden. Wanneer wij deze verrichten dan is dit op risico van de klant, idem voor cv klussen.

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de door de klant verzorgde apparatuur. Brandmelders etc. worden opgehangen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, mochten deze niet goed werken dan is Bob Molling/Handybob hiervoor niet verantwoordelijk.

De Bob Molling/Handybob is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Bob Molling/Handybob is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie en internet.

Indien de Bob Molling/Handybob aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

  • 1. De aansprakelijkheid van Bob Molling/Handybob, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

  • 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bob Molling/Handybob beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Gebreken; klachttermijnen

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bob Molling/Handybob.

  2. Indien een klacht gegrond is, zal Bob Molling/Handybob de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

 

Op elke overeenkomst tussen Bob Molling/Handybob en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Door het toelaten van Bob Molling/Handybob tot de klus geeft de opdrachtgever aan van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te zijn.